25 jan

Den Norske Silhouettehandboka 1.0

I dag har eg store nyheiter! Etter mange lange veker med skriving er eg endeleg klar for å gi ut «Den Norske Silhouettehandboka». Det har gått nokre ekstra dagar med å lage ein bokmålsvariant av boka i tillegg til orginalen på nynorsk, men no er begge utgåver i mål!

«Den Norske Silhouettehandboka 1.0» og «Den Norske Silhouettehåndboken 1.0» er heilt identiske utover målforma, og du får link til å laste ned begge bøker i pdf-format når du kjøper, så då kan du velge målføre sjølv.

Kjøpet gjeld for ein person/husstand. Boka leser du meir om og kjøper i nettbutikken! Den finst no (februar 2017) òg som fysisk bok i hendig A5-format.

04 jan

Compound Path versus Group versus Convert to Path

Compound path og Group, og motstykka deira Release Compound Path og Ungroup, er to hyppig brukte kommandoar i Silhouette Studio så fort du skal begynne å redigere eller lage noko sjølv. Convert to Path lagar saman med desse to ein viktig trio.

Det er ikkje alltid så lett å sjå skilnaden på desse sidan dei ofte gir tilsynelatande samme resultat, avhengig av kva man jobbar med sjølvsagt, og sidan det ofte ikkje inneber nokon skilnad når du skal kutte. Men med det same du skal bruke Silhouette Studio til å lage noko for utskrift på printer som t.d. eit print and cut* prosjekt, eller du skal fargelegge eit design i fleire fargar, til dømes for å kunne sjå for deg om resultatet av kuttelinjene du har laga blir som du har tenkt, kan det vere kjekt å vite litt meir om kva skilnadane er.

*Print and cut:  Design laga i Silhouette Studio kan skrivast ut til printer med registreringsmerker som di kuttemaskin kan lese av. Ved å bruke slike registreringsmerker «ser» kuttemaskina kor designet ligg på matta og du kan presist kutte ut motiv du har printa.

Eg skal prøve å illustrere skilnaden mellom «Group», «Convert to Path» og «Make Compound Path» med nokre bilder frå programmet. Eg har her på arbeidflata mi henta inn eit bilde. Eg har traca dette og skrive ordet Prinsessa! under dei to bildene av prinsessa mi  

Desse tre er alle objekt i programmet sjølv om dei er ulike. Det raude er eit vektorbilde – ein linjetegning ut frå bildet til høgre.  Det andre er eit rastebilde i jpg-format, eit heilt vanleg bilde. Teksten er – tekst.

Sidan eg har stilt dei så fint opp tenkte eg å gruppere dei for at dei skal holde på avstanden seg imellom og på størrelsesforholda seg imellom. Eg velger alle tre ved å klikke på dei etter tur medan eg held nede shift (evt kan eg dra klikke i overkant i eine hjørna, holde museknappen nede og dra diagonalt over det heile slik at det blir danna ein firkant rundt det heile. Du kan òg bruke knapp nummer tre nede til venstre – den vil velge alt du har framme). Group fins på ein menyknapp nede i venstre hjørne, under høgreklikk og i Filmenyen under Objekt.

Å gruppere endrar ingen av objekta. Dei blir låst i forhold til kvarandre, men objekta er fortsatt vektor, raster og tekst.

Om vi i staden hadde brukt Convert to Path hadde objekta ikkje blitt låste til kvarandre som med Group. To av dei hadde òg blitt vesentleg endra. Vektorbildet ville fortsatt vere vektor, men rasterbildete ville blitt forandra til ei ramme med bildefyll. Eg har dratt litt i eine hjørneklossen for å illustrere. Teksten er blitt til ei linjetegning av eit ord og ikkje lengre redigerbar tekst.

Om eg i staden for å bruke Convert to Path haddde merkt alle og brukt «Make Compound Path» hadde eg fått fylgjande resultat:

Objekt i ein compound path er eitt og same objekt uavhengig av om dei heng saman eller ikkje.  Alle objekta er på same sti – path. Dei er låst i forhold til kvarandre og dei har alle fått samme eigenskap (raud fyllfarge). Om du bryter stien kan du t.d. sette dei raude endepunkta sammen med andre endepunkter på same sti sjølv om dei ikkje nødvendigvis er i same bilde.

Gruppering av objekter endrar ingen ting i forhold til kva lag (Layer) objekta ligg på.  Når man tegnar i Silhouette Studio tegnar man i eit nytt lag for kvart nye objekt man tegnar, dvs at det første havnar underst, nummer to oppå der osv. Dette er greitt å vite når man t.d. skal drive med Modify Tools som Subtract og Subtract All og når man skal fargelegge. Om man fargelegger eit heilt ark og legger det på toppen blir heile motivet fargelagt/borte fordi det er noko som ligg over det, men man kan enkelt sende objekt framover og bakover i forhold til dei andre og få fram dei fargane man ynskjer på rette plassane.

Her har eg tegna ein katt som sit og kikar på stjernene og ei flaggermus.

Eg ynskjer å ha ein måne der i tillegg og tegnar den på. Vi ser at den havnar framfor flaggermusa, altså som øverste lag.

Medan månen framleis er valgt går eg på objektmenyen og velger Object + Arrange + Send To Back. Vi merker bakgrunnen (ramma) og fyller denne med ein nattfarge.

Vi kan sjå at nokre av stjernene har havna bak bakgrunnen og sender difor bakgrunnen bakerst med samme kommando som vi brukte på månen. Kommandoen finst òg i høgreklikk-menyen.

Håpar dette gjorde deg litt klokare når det gjeld Compound Path/Path og Group. Det er alltid kjekt med ein kommentar, så legg gjerne igjen eit lite livsteikn om du har lest og hatt nytte av det eg skriver.

:)

03 jan

Tekst langs linje (Text to Path)

Ein av mine første filmar på YouTube i serien min om Silhouette Studio handla om å bøye tekst i sirkel. Å kunne la teksten følge ei form eller ei linje er ein kjekk funksjon i design av eigne kuttemotiv, men det er ikkje alle som veit at ikkje berre sirklar, men alle slags former og linjer kan brukast til dette. Det er sjølvsagt ikkje alle former og linjer som egnar seg like godt, men det meste kan tilpassast.

La meg vise deg med nokre døme først. Her kan du sjå to design der eg har kutta ordet ut av ei form. Ordet er plassert inne i forma langs kantlinja.

Du kan legge teksten enten på utsida eller på innsida av former, eller på den eine eller den andre sida av ein strek, ei kurve eller kva som helst slags linje som er ein sti. Alt du tegnar i Silhouette Studio er sti/path så alt du tegnar av former og linjer i programmet kan du bruke. I neste døme har eg sett inn ekstra mellomrom nokre plassar for at det betre skal passe med forma.

Legg merke til at linja på sjølve skya over her er gått frå å vere raud som den er standard når man tegnar den til å bli grå. Det viser oss at den ikkje lengre er ei aktiv kuttelinje. Om vi vil ha den som kuttelinje t.d. om vi skal kutte skya i ein farge og teksten i ein annan farge, så kan vi markere linja, gå på objektmenyen og der velge convert to path. Hugs at både tekst og linje då vil kuttast samtidig med mindre du går inn og velger no cut eller drar det elementet som ikkje skal kuttast til holdeområdet medan du sender det andre til kutting .

Når du setter teksten på ei form vil du legge merke til at den havnar enten på utsida (yttersving) eller innersida (innersving) av forma eller linja.

Du kan velge kvar den skal ligge ved å forsiktig dra musepeikaren til den eine eller andre sida av stien (inn i eller ut av forma – på opp- eller nedsida av strek). Du vil sjå at teksten hoppar inn/under om du bevegar deg eit stykke inn i/under streken og ut/opp om du bevegar musepeikaren ut/opp.

Glidebrytaren i starten av teksten lar deg justere kor langt frå linja, innover eller utover, teksten din skal ligge. Om du vil endre bokstavstørrelse eller font m.m.  må du enten merke heile teksten (Ctrl+a)  medan du står i den grøne tekstboksen, eller gå ut av tekstboksen og merke teksten ved å klikke på den. Då kan du endre alle teksteigenskaper i «Text Style»/tekst stil-menyen.

Du kan sjølvsagt òg bruke kuttelinjer i ulike bilder du har traca til å forme tekst. Traca foto gir ofte kuttelinjer med veldig mange punkter med korte linjedeler mellom, så utfordringa er å finne passande linjer der du kan få plassert ein tekst. Ofte kan det bli like fint å legge på ein offset på bildet eller deler av dette og bruke den til å forme teksten.

Her er eit traca bilde av eitt av barna mine som liten. Eg har lagt på ein nokså stor offset på 0,3 og brukar den til å forme teksten «1 år!»

Dersom du skal bruke designet ditt til kutting i HTV / varmeoverførbar vinyl, eller på anna måte treng å ha den spegelvendt må du passe litt ekstra på. Teksten lever litt sitt eige liv når den fortsatt er tekst.

Ein metode er å spegelvende teksten før du legg den på forma eller linja. Då må du hugse å òg spegelvende forma/linja fyrst. Ja om ikkje du har ei heilt symmetrisk form eller linje som er lik uansett om du spegelvender den. Bakdelen med denne metoden er at det ikkje alltid er lett å sjå på designet spegelvendt om det blir slik du har lyst til å ha det.
Metode to krev at du når du er ferdig med å redigere teksten med størrelse, avstand mellom bokstavane etc. gjer den om til path. Høgreklikk på teksten og «Convert to Path». Bakdelen med denne metoden er at teksten ikkje lengre er redigerbar tekst men ei linjetegning. Det kan vere greitt å kunne bruke metodane alt etter kva krav du har til å kunne redigere det i etterkant. Man kan alltids angre tilbake med angreknapp eller Ctrl + Z :)

Linja eller forma du har brukt til å bøye teksten langs er fortsatt inaktiv, men du kan endre dette i filmenyen om du vil kutte den saman med teksten, slik eg har forklart lengre oppe.

Funksjonen med tekst til linje kan man òg utnytte med såkalla dingbat-fontar. Fontar som inneheld små bilder i staden for bokstavar. Desse fontane har ferdige små linjetegningar som vil oppføre seg som tekst og dermed vil kunne formast langs ei linje på same måten som tekst. Her vist med eksempel frå fonten KG Heart Doodles.